Středisko výchovné péče Slaný

Ambulantní oddělení


Konzultace

Ambulantní oddělení poskytuje péči o děti a celý rodinný systém. Pomáháme rodinám s dětmi s výchovnými, školními, vztahovými, rodinnými a osobnostními problémy. Konzultace probíhají po předchozím objednání zákonnými zástupci v pravidelných intervalech, vždy podle potřeby klienta (zpravidla 1 x za 14 dní).

Ambulantní práci zajišťuje tým psychologů a speciálních pedagogů. Služby ambulantního oddělení jsou poskytovány bezplatně. Není nutné doporučení žádného jiného odborníka.

Pro využití ambulantních služeb je nutné předchozí objednání na telefonních číslech 312 520 596 nebo 778 534 749.

Intervenční program pro třídní kolektivy

V rámci naší činnosti také nabízíme intervenční programy pro školy (na základě podnětu školy). Jedná se především o zážitkově orientované programy pro třídní kolektivy zaměřené na nápravu negativních vztahů ve třídě.

Intervenční programy pro školy realizované ve třídách jsou zaměřeny na rozpoznání celkového klimatu třídy (v rámci těchto programů bývá prováděna také diagnostika sociálního klimatu třídy a vztahů mezi žáky), rozložení sociálních rolí, rozpoznání výchovného stylu, jímž je kolektiv veden, a na stanovení poruch v sociálních vztazích (vč. možných příčin).

Následně ve třídách provádíme intervenci vedenou především snahou neformálně ovlivnit dosavadní způsob fungování mezi žáky, jejich postoje a hodnotový systém. Velmi důležitá je pro nás ,při realizaci programů, spolupráce s třídním učitelem (popř. školním psychologem, metodikem prevence a výchovným poradcem). Po realizaci programu je vždy provedeno vyhodnocení, na jehož základě jsou formulována doporučení pro pedagogické pracovníky školy.

dále nabízíme: